Les finances ètiques i solidàries fan compatible la rendibilitat econòmica i financera amb la consecució d’objectius socials i ambientals. La seva finalitat és contribuir a la transformació social.

Ètica per dins i per fora

Les entitats de finances ètiques es guien per principis que comprenen des de la seva política d’inversions fins a la seva estructura organitzativa.

Economia real

Les entitats de finances ètiques no especulen, fugen d’inversions especulatives i inverteixen en economia real i solidària, és a dir, en aquells projectes que repercuteixen positivament sobre la qualitat de vida de les persones, aporten una sèrie de beneficis socials i promouen el desenvolupament sostenible.

Sostenibilitat

Les entitats de finances ètiques apliquen criteris d’avaluació ètics i socials per avaluar la responsabilitat ètica, social i mediambiental dels projectes que sol·liciten finançament. D’aquesta manera, garanteixen que donen suport econòmic a projectes amb alt impacte social, ambiental i cultural.

No amb els meus diners

Les entitats de finances ètiques exclouen qualsevol inversió en aquells àmbits que vulneren els drets humans i la justícia social i ambiental.

Inclusió financera

Les entitats de finances ètiques faciliten l’accés al crèdit a col·lectius sovint exclosos del sistema financer: es calcula que més de la meitat de la població adulta del món no té accés a productes i a serveis financers de qualitat.

Participació

Molt sovint, les entitats de finances ètiques s’organitzen de manera participativa i democràtica en forma de cooperatives en què les persones sòcies decideixen amb independència del capital aportat i fan prevaler el principi “una persona, un vot”.

Transparència

Les entitats de finances ètiques garanteixen el principi de transparència a les persones o les entitats estalviadores, que saben què estan finançant amb els seus estalvis.

Menú