null
Entitats asseguradores
null
Mutualitats

null
Corredories

La certificació EthSI neix amb l’objectiu d’aportar transparència al mercat de les assegurances i facilitar una eina que ajudi les persones a escollir l’entitat o el producte que més s’ajusti als seus valors.

El sector assegurador és un dels agents inversors més significatius del món. Només les inversions de les entitats asseguradores de l’estat espanyol van superar els 290.000 milions d’euros l’any 2017 i van ingressar un volum de primes superior a 63.000 milions d’euros. D’aquí la importància que tant les entitats asseguradores com els seus productes incorporin valors ètics i solidaris.

Per aquest motiu, des de l’Observatori de les Finances Ètiques es va crear el primer segell europeu EthSI que valora l’adopció, per part de les companyies d’assegurances, els gestors i productes, d’una sèrie de criteris vinculats a la responsabilitat amb la comunitat ambiental, laboral i econòmica, així com aspectes de governança, transparència i equitat.

La certificació EthSI es porta a terme mitjançant un comitè avaluador independent, format per especialistes vinculats a l’economia social i solidària, les finances ètiques i la cooperació internacional. El comitè és l’encarregat d’aprovar les certificacions una vegada analitzades les propostes realitzades per l’Observatori de les Finances Ètiques.

CONTACTE

Oficina de Barcelona
C/ Casp, 43, baixos.
08010 Barcelona

Menú